CV er en forkortelse for Curriculum Vitae som på norsk kan oversettes med livsløp eller livsløps-beskrivelse. CV-er en mest vanlig i forbindelse med jobbsøknader. Det betyr at man må vurdere nøye hva som er relevant informasjon i den enkelte situasjonen. Man ser ofte at jobbsøkere har en standard CV. Man risikerer da at den relevante informasjonen «drukner» i informasjonsmengden. 

Det er imidlertid en del standardinformasjon som man finner i så å si alle CV-er og har noe med hvordan man skriver en CV.

Noen viktige punkt for CV i jobbsøknader

For det første er det opplysning om deg selv. Det betyr minimum navn, fødselsdato og som regel fødselssted. I dag er det også ganske vanlig å ha med bilde av seg selv. Man må ikke være redd for å legge med bilde, selv om det selvfølgelig bør være et profesjonelt bilde der man poserer ordentlig.

I enkelte tilfeller kan det være relevant ha med foreldres navn og eventuelt titler, samt sivilstand og antall barn. Det kan være lurt å sjekke at man har oppgitt aktuell kontaktinformasjon. Selvfølgelig må man anpasse slik informasjon på den måten at det ikke virker søkt.

For det andre er det opplysninger om formell kompetanse eller utdanning. I hovedsak er dette et greit punkt selv om det kan være vanskelig å vurdere hvor detaljert man skal være. Her kommer relevansen inn. Det kan være hensiktsmessige å oppgi en del utdanninger med slutteksamen, mens det kan være lurt å gå i mer detalj på utdanning som er særlig relevant. Hvor mye man skal ta med ev kurs og kortere etter- og videreutdanning, kan også være en vanskelig avveining. I tillegg til selve utdanningen er det vanlig å ta med når og hvor den skjedde. 

For det tredje er det opplysninger om yrkeskarriere. Dette et på mange måter det vanskeligste punktet. I mange sammenhenger vil det være tilstrekkelig å oppgi arbeidsgiver og tidsrom. I andre sammenhenger vil dette gi svært begrenset informasjon. Mottaker av CV-en er jo ute etter å få et bilde av den kompetansen man har. Her kan selv korte arbeidsforhold og små variasjoner være viktig. 

Helhet er viktig

For å gi et fullstendig bilde av kompetansen er det vanlig å ha med et eget kapittel om kompetanse og erfaring. Det kan både være snakk om nærmere beskrivelse av arbeidsforhold og erfaring og om verv og deltakelse i frivillige organisasjoner. Det kan også være snakk om spesielle ferdigheter man har tilegnet seg. I mange tilfeller gjelder det datakunnskaper. Under dette kapitlet kommer også opplysninger om språkferdigheter. 

For mange jobber vil dokumentasjon av egen produksjon være relevant. Dette gjelder særlig publikasjoner. I tillegg til titler vil det da kunne være relevant om hvordan disse er publisert. En del publikasjoner innebærer i seg selv en kvalitetsvurdering eller kvalitetsgaranti. 

I noen tilfeller vil det også være relevant og oppgi referanser i CV-en, selv om det mest vanlige er at dette oppgis separat på forespørsel. 

Skal man søke internasjonale eller utenlandske jobber gjelder det å få en god oversettelse. Dette kan være vanskelig, både fordi en CV ofte inneholder ord og henvisninger som det kan være vanskelig å oversette, men ikke minst fordi ulike kulturer og ulike krav og forventninger til så vel innhold som form.

Oppsummering

En CV har ofte stor betydning for en jobbsøknad. Det er ofte ansett viktig at den ikke inneholder såkalte hull, altså perioder der man ikke har gjort noen ting. Har man likevel det, bør man formulere forklaringer som kan komme deg til gode.

Den bør inneholde noen minimumskrav, slik som personlige opplysninger, utdanning og yrker. Men kanskje skal man også bare opplyse om arbeid som er relevant for stillingen. Man kan for eksempel markere dette ut med større eller markert skrift.

Originalitet og standardisert oppsett går litt hånd i hånd når man utformer en CV, og det er til slutt den og jobbsøknaden som avgjør om du kommer videre på intervju.