PTSD – eller posttraumatisk stressyndrom – er en lidelse som demper livskvaliteten betydelig.

Der det kan vises til en konkret hendelse som har utløst PTSD, er det imidlertid mulig å få en erstatning som kan kompensere for dette.

Hvordan arter PTSD seg?

Ved PTSD vil pasienten stadig gjenoppleve hendelsen og ha stadige mareritt om den. Mange ønsker ikke å prate om eller tenke på det. De unngår gjerne personer eller steder som kan minne om det som skjedde. Andre vanlige kjennetegn er nervøsitet, irritabilitet, anspenthet og konsentrasjonsproblemer.

«Man antar at rundt 1 % av befolkningen til enhver tid lider av PTSD». Kilde: Overgrep.no

Når kan du få erstatning?

Typiske tilfeller for erstatningskrav på grunn av PTSD er etter voldshandlinger eller overgrep. Men det er ikke begrenset til dette. Også trafikkskader eller andre personskader er erstatningsbetingende hvis det senere påvises PTSD.

Endelig er det situasjoner over tid, som gjentatte krenkelser i barndommen eller deltakelse i krigshandlinger.

I de fleste tilfellene er det en instans som står for utbetalingen, som et forsikringsselskap eller Kontoret for voldsoffererstatning.

Diagnostisering av PTSD

Et problem med PTSD kan være manglende diagnose.

Et typisk trekk ved PTSD er at pasienten helst ikke snakker om traumet. Det kan gjøre det vanskelig for legen i første instans å se det. Mange ganger feiloppfattes det som depresjon eller angst.

For å søke erstatning er det viktig å kunne vise tilbake til traumet som den utløsende faktor. Pårørende sette legen på riktig spor ved å opplyse om hendelsen som ligger bak.

Diagnostisering av PTSD er en klinisk vurdering og skal foretas av en spesialist i psykiatri eller en psykologspesialist.

Hva du kan kreve erstatning for

Som i andre saker med personskader (også psykiske lidelser defineres som personskader) kan det fremmes krav om tapt inntekt, utgifter til behandling og lignende, menerstatning og oppreisning.

For tapt inntekt søker man erstatning hvis man for kortere eller lengre tid ikke er i stand til å utføre lønnet arbeid. Kravet kan reduseres av ytelser man mottar fra Folketrygden for det samme tidsrommet.

Medisiner og behandling bekostes for det meste av et norske helsevesenet, men det er egenandeler og det kan være behandlinger som faller utenfor. Det er viktig å ta vare på alt av kvitteringer for senere å sende krav.

Menerstatning er i en særstilling ettersom det ikke er nødvendig å dokumentere et økonomisk tap. Det er en kompensasjon for tapt livsutfoldelse. Hvis PTSD gjør at du ikke deltar i vanlige fritidsaktiviteter og sosial omgang, kan det være et grunnlag også for å søke menerstatning.

Men vurderes etter klinisk undersøkelse av spesialister og graderes fra 15 – 100 %. Høyere prosentgrad gir grunnlag for høyere menerstatning.

Det siste er oppreisning. Det er mest vanlig i voldssaker. Den bestemmes skjønnsmessig av retten i forbindelse med straffesaken. Beløpet varierer etter alvorlighetsgraden. Oppreising i voldtektssaker settes etter rettspraksis gjerne til 150 000 kroner.

Hvordan søke erstatning i forbindelse med PTSD

Det er enklest å søke erstatning der det kan vises til en erstatningsbetingende og straffbar handling, for eksempel voldtekt eller overfall. Da kan erstatningskrav fremmes i forbindelse med straffesaken. Da kan du også ha en oppnevnt bistandsadvokat som kan forfølge straffesaken.

Utenom straffesaker er det også mulig å engasjere private advokater for å fremme erstatningskrav som følge av PTSD. Kontoret for voldsoffererstatning kan dekke kostnadene til dette. Det kan også være dekningsmuligheter i forsikringen.

Kilder

https://www.helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/angst/posttraumatisk-stresslidelse/